İMİDB Hakkında

Misyonumuz
Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, Başkanlığımızın ve destek ödeneğimizin altında, mevcut ödenekler dahilinde mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılması ve bununla birlikte tüm Rektörlük kadrosundaki personeli ilgilendiren konularda (maaş, yolluk vb.) hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlayarak, Üniversitemize yakışır şekilde, diğer birim, kurum ve üçüncü şahıslara örnek teşkil edecek, etik değerlere uygun işlemler meydana getirmektir.

Vizyonumuz 
Teknolojik imkanlarla donatılmış, kanunda belirtilen usulleri en iyi şekilde çalışmalarına ilke edinen, konusunda uzman, bilinçli, çalışkan ve gelişimci personeliyle, her zaman önce kamunun ve kurumun menfaatlerini ön planda tutarak, temin ettiği kaynakları en mükemmel şekilde kullanarak Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.

Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.

  • 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak.
  • Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin ayniyat işleri ile her türlü ödeme işlemleri yürütmek.
  • Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
  • Bütçesi altında olan birimlerin (Merkez Bina) kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi.
  • Üniversitemizin temizlik, özel güvenlik ve personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek.
  • Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
  • Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması, zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak.
  • Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini yürütmek.
  • Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması gerçekleştirmek.Çalışanlarımıza takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturarak, Üniversitemizin kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanımını; teknolojik altyapıyı güçlendirerek sağlamak ve ihtiyaçların teminini bu anlamda en doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun, eşitlikçi olarak yürütmektir.


- Birim içerisinde ve diğer kurumlarla dayanışmaya açık olmak.

- Kanunlara ve kamuya karşı sorumluluğunun bilincinde olmak.

- Ekip ruhuna ve iş disiplinine sahip olmak.

- Sürekli gelişen ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik değişimlere açık olmak.

- Kurumuna ve işine karşı özverili olmak.

- Hizmet kalitesini arttırarak devam ettirmek amacıyla istikrarlı ve istekli olmak.

- Yeniliklere açık olmak.